השופינג מתחיל כאן: 217 קניונים, 1,257 עסקים, 11,713 מוצרים

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

 1. אנא קרא ההנחיות והתנאים המפורטים כאן בעיון לפני שימוש באתר מי במול, בשירותיו ובתכניו.
 2. חברת דיג'יפרו בע"מ הינה הבעלים, המפעיל והמנהל של שירות "מי במול" ("השירות") שהינו, בעיקרו, פלטפורמת תוכן צרכני וקשרי לקוחות מבוססת WEB, המאפשרת לקונים פוטנציאליים, הגולשים ברשת האינטרנט, לקבל מידע על עסקי מסחר קמעונאי הכולל, בין היתר, פירוט אודות מוצריהם.
 3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים במסגרת אתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן - אתרי השירות) לרבות אתרי קניונים. תנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל אתר, ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.  

כללי

 1. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. מעת לעת אנו עשויים להשמיט, להוסיף או לשנות קטעים בתנאי שימוש אלו ולפיכך, עליך לבדוק אלו שינויים בוצעו בתנאי השימוש. בשימוש מתמשך באתר אתה מסכים כי אתה מקבל את השינויים בתנאי השימוש אשר עשויים להתבצע מעת לעת. הכתוב בלשון "זכר" חל ומתייחס גם ל"נקבה" ולהיפך. הכתוב בלשון "יחיד" חל ומתייחס גם ל"רבים" ולהיפך.
 2. באתר מי במול מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש מוצרים, וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן - "צדדים שלישיים"). המפעיל איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים. 

שימוש באתר

 1. המפעיל מאפשר לכל אדם להשתמש באתר ובלבד שהדבר ייעשה לשימוש פרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין.
 2. המפעיל יהא רשאי למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.
 3. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, מעליבים, עוינים, טורדניים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

פרסום תכנים באתר

 1. הלקוח או המשתמש מתחייב לבצע שימוש נאות ועל פי כל דין באתר האינטרנט שיועמד לרשותו ומסכים לתנאי השימוש. הלקוח או המשתמש מאשר שממשק הניהול אשר יועמד לרשותו ישמש אותו בלבד וכי פרטי הגישה איליו לא יועברו אל צד שלישי.
 2. הלקוח או המשתמש מתחייב להציג באתר אך ורק נתוני אמת, לא להציג תוכן פוגעני כלשהו, לא לפגוע בסימני מסחר ו/או זכויות יוצרים ולפעול לפי כל דין בנושא. הלקוח או המשתמש מאשר למפעיל להשתמש בזכויות יוצרים ו/או בסימני מסחר בבעלותו ומשחרר אותו מכל אחריות שהיא בנושא הפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר וכל נזק אחר אשר עלול להגרם מפרסום תכני העסק בדפי מי במול.
 3. המפעיל שומר לעצמו הזכות לא לקבל רישום עסק או להסיר עסק שהועלה לאתר על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 4. המפעיל שומר לעצמו הזכות לבצע תיקונים, מחיקות ולהתערב בתכנים שהועלו לשרתי המפעיל על ידי הלקוח או המשתמש וכן לבצע בקרת איכות תכנים על מנת לשמור על רמת השירות ודיוק הנתונים המפורסמים בו על פי יכולתו ושיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

 

הגבלת אחריות המפעיל

1.      האתר איננו אתר מכירות והמפעיל אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

2.      המידע המתפרסם באתרי השירות בדבר תכני צדדים שלישיים, מוצג כפי שנמסר לנציגי המפעיל או (לפי העניין) אשר הוזן על ידי מורשי הניהול מטעם הצדדים השלישיים.  המפעיל לא יהא אחראי לבצע בדיקות כלשהן לגבי מהימנות המידע שקיבל או (לפי העניין) שהוזן כאמור, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכני הצדדים השלישיים בפועל, והוא לא ישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע שקיבל או (לפי העניין) שהוזן כאמור המפעיל אינו אחראי להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

3.  אין בפרסום ו/או בהצגת תכני צדדים שלישיים (לרבות תמונות מוצרים) ו/או בניהולם, על ידי המפעיל במסגרת השירות, כדי להטיל אחריות או חבות, מכל מין וסוג שהם, על המפעיל או מי מטעמו בקשר לעסקי צד שלישי ו/או לתכניהם, לרבות נכונותם, טיבם או התאמתם לצרכיהם של משתמשי השירות

4.   המפעיל לא יהא אחראי לתכנים באתרי השירות אשר אינם מופעלים על ידי המפעיל או מי מטעמו, לרבות קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי המפעיל או מי מטעמו, והוא לא ישא בכל אחריות או חבות בכל הקשור לאותם תכנים ו/או אתרים, לרבות המידע והנתונים המוצגים בהם

5.  הצגת תמונות של מוצרים במסגרת אתרי השירות תבוצע לשם המחשה בלבד, וייתכנו הבדלים ושינויים בין המוצרים בפועל לבין תמונותיהם, ובכלל זה ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה (ובכלל זה במידות, בצבעים, בגוונים וכדומה) לבין מראהו במציאות, בין היתר, לנוכח העובדה שהתמונות תוצגנה על גבי מסך מחשב. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

6.     המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. המפעיל לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות מוצריו או כל מידע אחר שהוצג באתר, ו/או פנה לצד השלישי ו/או ספק, באמצעות קישור מ-מי במול.

7.     המפעיל לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, לרבות פניה טלפונית ו/או פניה באמצעות מילוי טופס "צור קשר" ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.

8.     המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

9.   הצגת מידע ונתונים לגבי מצאי המוצרים המצוי בנקודות המכירה, תבוצע בהתאם למידע ולנתונים שיוזנו וינוהלו על ידי מורשי הניהול מטעם צדדים שלישיים או (לפי העניין) אשר ימסרו לנציגי המפעיל, מעת לעת, והם יהיו נכונים למועד העלאתם לאתר השירות הרלוונטי. מובהר בזאת, כי ייתכן שהמידע והנתונים לגבי מצאי המוצרים המצוי בנקודת המכירה יהיו שונים ממצב המצאי בפועל, ולמשתמש ו/או צדדים שלישיים לא תהיה כל טענה או תביעה בגין ו/או בקשר לכך.

10. מנוע החיפוש של מי במול מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע כזה.

11. המפעיל איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. המפעיל רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. המפעיל איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, המפעיל יעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

12. המפעיל אינו אחראי לאבטחה, לאמינות, לדייקנות ולביצוע של שירותי החיפוש באתר. המפעיל אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.

 

קניין רוחני

 1. המפעיל הינו הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו על ידי משתמש ו/או צד שלישי שהתיר לחברה להשתמש בהם).
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המפעיל, אלא אם המפעיל התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 3. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.  

פרסומות

 1. המפעיל לא ישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
 2. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד המפעיל, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
 3. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות המפעיל יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 4. המפעיל איננו מפרסם בפועל ו/או מפיץ פרסומת, אלא רק מעמיד את האתר כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר לשם הצגת הפרסומת בלבד.
 5. המפעיל רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.

הפסקת שירות

 1. מנוי לשירותי פרמיום בתשלום מי במול הוא מנוי מתחדש אוטומטית. השירות יוארך לתקופה נוספת הזהה לתקופת השירות הקודמת, בהתאם לתנאי התשלום שצוינו בטופס ההצטרפות לשירותי פרמיום מי במול. לקוח מי במול יהא רשאי לבטל את השירות בכל עת על פי תנאי ההצטרפות לשירות מי במול באמצעות שליחת הודעת ביטול שירות 
          לכתובת דוא"ל info@mibemall.co.il עד 5 (חמישה) ימים לפני תום תקופת השירות וקבלת אישור המפעיל על קבלת ההודעה. במקרה של ביטול השירות, מכל סיבה שהיא, לא יוחזר ללקוח התשלום החודשי ששולם עבור השירות. 
 2. במידה וימצא על ידי המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי לקוח או משתמש או מי מטעמו ניסה להפר ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש באופן חלקי או מלא, במכוון או שלא במכוון, המפעיל יהא רשאי לנקוט בצעדים מיידיים כנגדו ללא התרעה ו/או הודעה מוקדמת, לרבות אך לא רק, להפסיק את יכולתו להשתמש בשירות, לבטל את השירות הניתן לו, למחוק את כל המידע, התכנים והקבצים שנשמרו ו/או שולבו על ידו במסגרת השירות ו/או אתר המשתמש בשרתי השירות  ו/או בשרתים אחרים המשמשים את השירות ללא שמירת כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזור והכל, מבלי לפגוע ו/או להפחית ו/או לקזז ו/או להקטין את דרישותיו של המפעיל לפיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או נגרמים ו/או ייגרמו לו, באם ייגרמו, ו/או בכדי להפר ו/או לפגוע בכל זכות השמורה לו על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המפעיל יהא רשאי לבטל את השירות בכל עת וזאת לאחר שליחת הודעת ביטול שירות 72 שעות מראש, לתיבת הדוא"ל של הלקוח או המשתמש.
 4. למען הסר ספק, בכל מקרה ימשיכו חובות, מחויבויות והתחייבויות הלקוח או המשתמש על פי תנאי השימוש להתקיים במלואם, גם לאחר ביטול השירות מכל סיבה שהיא.
 5. ביטול השירות, מכל סיבה שהיא, יכלול בין היתר, אך לא רק, הפסקת יכולת השימוש בשירות, ביטולו המוחלט של אתר הלקוח או המשתמש, מחיקת כל התכנים והקבצים שהעלה הלקוח או המשתמש לשרתי המפעיל או לשרתים המשמשים את השירות וזאת ללא שמירת כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזורם, וכיו"ב והכל, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

מדיניות פרטיות

 1. המפעיל יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookie).
 2. המפעיל אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת עשוי המפעיל לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש מבקר באתר, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באתר. המפעיל יחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.
 3. בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. המפעיל יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן המפעיל את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.
 4. המפעיל מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב באמצעות פניה בדואר אלקטרוני אל הכתובת: info@mibemall.co.il או באמצעות משלוח דואר אל משרדי המפעיל בכתובת: ת.ד. 271 להבים 85338.
 5. המפעיל לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.